anhesenamon

1 takip ettiği ve 1 takip edeni var. 37 değerlendirme yapmış.

Mesaj Panosu


Henüz bir mesaj gelmemiş.

Son Haberler

anhesenamon bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 ay önce
anhesenamon bir değerlendirme yaptı.
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 ay önce
anhesenamon bir değerlendirme yaptı.
Oz

4

ya gerçekten çok şey beklemişim ya da yazar bizimle dalga geçmiş...

ya gerçekten çok şey beklemişim ya da yazar bizimle dalga geçmiş...

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 3 yıl, 4 ay önce
anhesenamon okumak istiyor.
Prens

Machiavellinin geliştirdiği yeni politika teorisiyle politika, bir yönetme sanatı haline gelmiştir. Açtığı bu yeni paradigma, tüm modern politika felsefesinin temelini oluşturmaktadır.Machiavellinin güçten bahsettiği noktada bu kavramı Thomas Hobbes, insanların doğal durumdaki tek motivasyonu olduğunu söyleyerek ilerletecek; Spinoza, onun özgürlükçü yanını vurgulayacak; Rousseau ve Diderot, aslında onun, prenslere değil de halklara dersler verdiğini düşünerek Machiavellinin Cumhuriyetçi yönünü vurgulayacaktır.

******

Bu bağlamda Prens; sarsıntı geçirip değişimlere uğrayan bir toplulukta tek başına kalmış ve kendi egoizminden başka hareket güdüsü olmayan sahipsiz ve efendisiz bireyin siyasi durumunu ayrıntılarıyla ele alan bir kitaptır.

************

Floransalı devlet adamı ve yazar Niccolo Machiavelli (1469-1527) tarafından yazılan, siyaset biliminin önde gelen metinlerinden Prens (II Principe; 1513). İtalyan Rönesans düşüncesinin en özgün ve kalıcı kazanımları arasındadır. Machiavellinin siyasi gücün elde edilmesi ve devam ettirilmesi üzerine Aristoteles tarzı bir tez olarak tasarladığı çalışması, hem eski çağlardan hem de çağdaş İtalyan siyasi sahnesinden örnekleri çözümler ve başarılı yönetimin doğası üzerine akıl yoluyla vardığı inançları açığa vurup desteklemek için de kendinden öncekilerin örneklerini kullanır. Pratik politika lehine ahlaki standartlardan uzaklaştığı için sık sık eleştirilse de, aslında prensin ilke gevşekliği büyük ölçüde yazıldığı siyasi devrin fırtınalı oluşuna bağlıdır. Machiavellinin çalışması tarafsız bir gözle okunduğunda, bir istibdat projesinden çok, bir iç karışıklık devrine İtalya yarım adasında siyasi birilği sağlama yönünde pragmatik ama yurtsever bir girişim olarak ortaya çıkar.

************

Rennaissance ruhu içinde prenslere tavsiyeler şeklinde regimine principum adı verilen birçok kitap yayımlanmıştır; ancak belki de hiçbiri Machiavellinin PRENSi kadar sarsıcı etki yaratmamıştır. Hemen her dönem kitap üzerine yoğun tartışmalar yaşanmış, Machiavellinin PRENSte tarif ettiği ahlaki kayıtsızlık, hiç hak etmediği halde kötü bir etiket gibi üzerine yapışarak günümüze kadar gelmiştir. Machiavellinin, kimi zaman tiranlığın destekçisi olduğu yönündeki düşüncelerin hedefi olması da düşündürücüdür.
Machiavellinin PRENSi yoğunlaşmış bir cumhuriyet idesidir; bir ayağı doğada, bir ayağı toplumda duran devletin kendisidir. Halkının özgürlüğüne bağlı olduğu oranda özgürdür; ama halka borcu olmadığı halde ortak iyiyi amaçlaması onun erdeminden kaynaklanır. Prens, bir tiran değildir; sahip olduğu Virtù ona iktidarın yolunu açar, düzenlediği yasalarla ülkesinin özgürlüğünü sağlar; bu sayede kazandığı ihtişam, halkının ihtişamı olur. O, ya bir ülkenin ilk kurucusu olarak doğru yasalarla özgürlüğün kalıcı temellerini atan kurtarıcıdır; ya da çöküntü içindeki toplumun karmaşık siyasal ilişkileri içinden kendi iktidar yolunu açan reformcudur.
Her iki durumda da elindeki temel güç, Talihi baştan çıkaracak olan Virtùsudur.


************

Machiavelli, her türlü dalaverenin büyük ilkelerin ardına gizlenerek yapıldığı bir çağda yaşadı. Prens ile bu dalavereleri apaçık, bütün çıplaklığıyla gözler önüne sererken, herhalde ortaya koyduğu şeyin gelecekte kendi adıyla anılacağını hiç düşünmemiştir.
Makyavelizm tanımı aslında insanın, bu büyük düşünürün hayatın içindeki bir gerçeği bu kadar arsızca ortaya koyuşundan duyduğu dehşetin ifadesidir. İnsanlık yapılagelen entrikalardan çok onun bu şekilde ifade ediliş tarzından dehşete düşmüştür. Böyle olduğu için de bugün hâlâ onu sindirme uğraşı içindedir. Söylenenlere bakılırsa İblisin kendisidir hazret, şerrin cevheridir, dönekliği o icat etmiş, uğursuz eseri Prens yayınlanmadan önce dünyada ne riyakâr varmış, ne zorba, ne hain, ne sahte fazilet, ne alkışlanan cinayet.
Oysa biliyoruz ki, Machiavelliden önce de sonra da bunlar siyaset sanatının olmazsa olmazlarıdır. Machiavelli bu pragmatizmi ihbar etmiyor, tam tersine bizdekini anlatıyor bize. Tıpkı Marx ve başkaları gibi, muhatabını kendi gözlerinin içine bakmaya davet ediyor.


************

Machiavelli, machiavelist miydi? Mezar taşında Hiçbir övgü bu adın büyüklüğüne erişemez yazan Machiavelli, son çağın politik bilimini kurmuş ve bu bilime pratik mantığı sokmak suretiyle de felsefi bir özgünlük göstermiştir. Machiavelli hemen her devirde değişik dünya görüşüne sahip kişilerce göklere çıkartılan veya yerin dibine batırılan ama asla ilgisiz kalınamayan diri bir düşünürdür. Prens, işte böyle bir düşünürün, siyaset konusunda hangi ülkeden veya hangi düşünceden olursa olsun herkes için geçerli sayılacak kuramların işlendiği bir yapıttır. J.J. Rousseauya göre bu kitap bir yergi dir. Krallara ders verilme bahanesiyle, halka nasıl yönetildiklerini öğreten bu cumhuriyetçinin amacı Halkı zulmün boyunduruğundun kurtarmak için, kurnazca uyandırmaya çalışmaktadır Bacon ise Machiavelli nin amacı devleti yönetenlerin yapmayı adet edindikleri şeyleri göstermektir. Bunların ne yapmaları gerektiğini öğretmek değildir der. Prens iktidara gelmenin, iktidarda tutunmanın ve iktidarı kullanmanın yani siyasetin yöntemlerinin sanatsal ifadesidir. Bu yüzden hangi dünya görüşünden olursa olsun her siyasetçinin okuması gereken bir kitaptır. Machiavellinin Türkiyede yayınlanmış tek eseri Prenstir. Yayınevimiz Prensi ilk kez Nazım Güvcnçin doğru ve eksiksiz çevirisiyle okura sunuyor. Kitabı okuyunca başlıktaki sorunun cevabını çözeceğinize inanıyoruz.

************

İnsanın, tuzakları fark etmek için tilki, kurtları korkutup kaçırmak için de aslan olması gerekirNiccolo MachiavelliNiccolo Machiavellinin 1513te kaleme aldığı, ama ölümünden sonra, 1532de yayınlanabilen Prens, daha ilk günden başlayarak günümüze kadar gelen bir tartışma başlattı. Prens, devlet yönetiminde amaca ulaşmak için her yolun geçerli olduğunu savunan bir el kitabı mıydı, yoksa devletin ve iktidarın gerçek doğası üstüne felsefî ve siyasal bir başyapıt mı?Prens, kimilerince şeytan kitabı olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir baş yapıtı olarak. Ama devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturan Prens, beş yüz yıla yaklaşan bir zamandır yönetenlerin de, yönetilenlerin de okumadan edemedikleri bir kitap oldu.Yalnızca siyasal içeriğiyle değil, edebi üslubuyla da klasik edebiyatın ölümsüz metinleri arasına giren bu benzersiz kitabın Kemal Atakayın İtalyanca aslından yaptığı çevirisini, yazar ve yapıt üstüne kapsamlı bir inceleme ve açıklayıcı notlar eşliğinde sunuyoruz.

************

Her zaman cumhuriyet yönetiminden yana olan Machiavelli, İtalyadaki devletçiklerin, 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında içinde bulundukları siyasal kaosu, ekonomik, askeri ve ahlaksal çöküşü durduracak bir prens (hükümdar) arayışına girer. Bu özel tarihsel durum, Machiavellinin, prense, sözünden dönme hakkını bile tanıyan bir yetkiler listesi sunmasına yol açmıştır. Prens, özel duruma bağlı bir akıl verme metni olarak anlaşıldığı kadar, her zaman için geçerli olması gereken bir güç ve kudret politikasının el kitabı olarak da yorumlanınca, ortaya Makyavelizm diye bilinen, politik amacın her türlü aracı mübahkıldığı devlet aklı modeli çıkmıştır.Prens: Devlet aklının öznel iradeye teslimi.

************

Yazılışının üstünden beş yüz yıla yakın bir süre geçmesine karşın. Prens günümüzde de siyasal düşünce tarihinin en önemli kaynakları arasında yer almayı sürdürüyor. Bunun nedeni Prensin dünyanın dört bir yanındaki yöneticilere hükümet etme sanatının inceliklerini öğreten bir kitap olmasında yatar. Machiavelli dinin politika üzerindeki etkisi, düşmanlarla baş etmenin yolları. İttifakların güvenilirliği konusunda öğretici örnekler verir. Prens çağımızın da en önemli çelişkilerinden birini gündeme getirir: Doğru ya da yanlış kavramları yalnızca çıkarlarımızın ve gücümüzün bir yansıması mıdır, yoksa doğal ya da tanrısal düzenin nesnel bir sonucu mudur?Machiavelliye göre adalet güçlüden yanadır.Politikacıların, yönetcilerin, üniversite öğrencilerinin başucu kitabı Prensi İtalyanca aslından çeviren Rekin Teksoy, yazdığı kapsamlı bir önsözle, çeviride yer verdiği bol dipnotlarıyla ve kitaba eklediği sözlükle okurun Machiavelliyi ve Prensin yazıldığı dönemi ayrıntılı bir biçimde tanıması amacını güttü.Oğlak Yayınları Boccaccionun Decameronu ve Dantenin İlahi Komedyasının ardından, İtalyan edebiyatının bir başka başyapıtını, yine eksiksiz ve tam metin olarak Türkçeleştirilen Prensi gururla sunar.

******

Machiavellinin geliştirdiği yeni politika teorisiyle politika, bir yönetme sanatı haline gelmiştir. Açtığı bu yeni paradigma, tüm modern politika felsefesinin temelini oluşturmaktadır.Machiavellinin güçten bahsettiği noktada bu kavramı Thomas Hobbes,... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 2 ay önce
anhesenamon okumuş bitirmiş.
Umut

Osmanlının gözdesi Bosna bir imza ile elden çıkarken,Kulin ailesi Bosnadan İstanbula göç ediyor, çöken imparatorluğun son maliye nazırı Ahmet Reşat sürgüne gidiyordu.Sabahat ile Aramın aşkı ise tehcir olaylarının acısına yenik düşmeyecekti. Yeni bir cumhuriyet, yeni bir şehir ve yeni bir yuva kurulurken hayat hep akan bir suydu Sitare, Muhittin ve herkes için...Savaşlar, yıkımlar, sürgünlerin ardından Umut geliyor. Umut Hayat Akan Bir Sudurda Kulin, Veda ile başladığı Osmanlı ailelerinin yaşamına, bu kez de Cumhuriyetin yeni kurulmakta olduğu sancılı yıllarda tanıklık ediyor. Akıp gitmekte olan günlük hayat derinden değişmekte, bu değişim aşklara, dostluklara, aile ilişkilerine, her şeye yansımaktadır.Ayşe Kulin, bir kez daha okurlarına ellerinden bırakamayacakları, okuyup bitirdikten sonra anılarına katacakları bir armağan sunuyor.

Osmanlının gözdesi Bosna bir imza ile elden çıkarken,Kulin ailesi Bosnadan İstanbula göç ediyor, çöken imparatorluğun son maliye nazırı Ahmet Reşat sürgüne gidiyordu.Sabahat ile Aramın aşkı ise tehcir olaylarının acısına yenik düşmeyecekti. Yeni bir ... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 2 ay önce
anhesenamon okumak istiyor.
Her Şeyin Anlamı / Yurttaş Bilim Adamının Düşünceleri

Tüm zamanların en ünlü ve sevilen fizikçilerinden biri. Fiziğe yaptığı çok sayıda katkı ona Nobel Ödülünü kazandırdı; Yaşamla ilgili geleneksel olmayan bakışı ve çok çarpıcı serüvenleri ona bir Amerikan kültürel ikonu statüsü sağladı. Richard P. Feyman Nisan 1963de Seattleda Washington Üniversitesinde bir dizi önemli konferans verdi. Art arda yaptığı üç konuşmada Feymanın kendisi klasik bir görünüm sundu. Tamamen yaratıcı ve bilge bir kişilik, Fakat konferansaların konusu tümüyle beklenmedik nitelikteydi. Feynman bir fizikçi olarak değil çeşitli sorunlarla ilgilenen bir yurttaş olarak konuştu. Dine, politikaya ve günün sosyal konularına ilişkin benzersiz görüşlerini açıkladı. Bu üç konuşma, şimdi Her Şeyin Anlamı başlığı altında yayınlanmış bulunuyor. Bu kitapta Feynman, başkasının zihnindekini anlama, olasılık yasaları, istatistik, Hristiyan Bilimi, duanın iyileşme üzerindeki şüpheli etkisi ve insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde duruyor. O kitapta, basit mühendislik projelerinin yoksulluk belası üzerindeki çarpıcı etkilerini, yaratıcılığın bilimdeki yaşamsal rolünü, bilim ve din arasındaki çelişkileri, bilimsel gerçeğe ulaşmada şüphenin ve kesinsizliğin işlevini ve önde olan bir bilim adamı olarak konuşmaktadır. Richard P. Feynmanın 20.yy fiziğine katkıları yeterince değerlendirildi. Fakat onun insani ve duyarlı yanı şimdiye kadar bilinmeden kaldı. Bu önemli konuşmalar işte asıl Feynmanı ilk kez açığa çıkarıyor: Düşündüren, eğlendiren ve her zaman aydınlatan Feynmanı... Daha önce hiç yayımlanmamış bu önemli konferans konuşmalarında parlak bilim adamı Feynman, yaşam, din, politika, bilim ve daha birçok şey hakkındaki düşüncelerini açıklıyor. Harika bir konu! Feynman çok kapsamlı ve derin sorunları, basit düşünceler ve anekdotlarla ortaya serme hünerini göstermiş. Bütün dünya, bölgesine açık anlaşılır düşüncelerden çok şey öğrenecek. Paul Davies Teh Last Three Minutes Son Üç Dakikanın yazarı Richard Feynmanın bu yeni konferansları gerçekten olağan üstüdür. Feynmanın bilimsel dünya konusundaki derin kavrayışını, dine, soğuk savaşa ve politikaya, kendi alışılmış açıklığı ve eşsiz tarzıyla uygulayışını işitmek gerçekten şaşırtıcıdır. Feynman dikkatini günlük yaşama çeviridğinde, yalana ve sahtekârlığa karşı açık bir tavır alıyor. Bu kitap, hiç kuşku yok ki, temel Feynman koleksiyonunun önemli bir bölümü olacak. Tony Hey Einsteins Mirror (Einsteinın Aynası)nın Patrick Walter ile ortak yazarı

Tüm zamanların en ünlü ve sevilen fizikçilerinden biri. Fiziğe yaptığı çok sayıda katkı ona Nobel Ödülünü kazandırdı; Yaşamla ilgili geleneksel olmayan bakışı ve çok çarpıcı serüvenleri ona bir Amerikan kültürel ikonu statüsü sağladı. Richard P. Feym... tümünü göster

İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
· 4 yıl, 2 ay önce
Daha Fazla Göster

anhesenamon şu an ne okuyor?

tüm güncellemelerine git

Felsefenin Kısa Tarihi

%0

Entelektüelin Kutsal Kitabı

%0

Incognito: Beynin Gizli Hayatı

%0

Osmanlı Sarayları Saray Hayatı ve Harem

%0

Uydurulan Din ve Kuran`daki Din

%0

Kütüphanesinden Seçmeler

Günahkar (Rizzoli & Isles, #3)
Cesur Paneb (Işık Taşı #3)
İstanbul Hatırası
Suskun Nefer (Işık Taşı #1)
Beyoğlu'nun En Güzel Abisi
Yörünge
Piç
Trendeki Kız
Çıplak Ayaklıydı Gece
Veda
Ferrari'sini Satan Bilge
Kavim
Kiraze
Gündelik Hayatımızın Tarihi
Tanrı'nın Doğum Günü
Oz
Düğümlere Üfleyen Kadınlar
Şah ve Sultan
Mısırlı Champollion
Dinle Küçük Adam
On Bir Dakika
Ben Değeri Tiryakiliği
Kaiken
Eşikaltı Büyücüleri: Dehşet, Ölüm ve Seks Üçgeninde Reklam ve Propoganda
Efsane
Incognito: Beynin Gizli Hayatı
Sultanı Öldürmek
Şibumi
Yüzyıllık Yalnızlık
Aşkın Celladı
Cesur Yeni Dünya
Hakikat Meydanı (Işık Taşı #4)
Yazı Kitabı: Tüm Yerkürenin Tüm Zamanların Yazı Göstergeleri ve Alfabeleri
Emma
Aşkın Büyülü Mucizesi

Favori Yazarları (0 yazar)

Favori yazarı yok.

Çözdüğü Testler (0 tane)

anhesenamon, quiz çözmemiş.

Liste Oyları (2 liste)

Takip Ettikleri (1 kişi)

tüm takip ettikleri

Takip Edenler (1 kişi)

tüm takip edenler

Katıldığı Gruplar (tüm gruplar)

anhesenamon, hiç bir gruba katılmamış.

Okuma Güncesi (tümü)

Sigmund Freud - Bilinçdışının Kâşifi
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Tepki
Okumuş
İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Uydurulan Din ve Kuran`daki Din
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Incognito: Beynin Gizli Hayatı
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Entelektüelin Kutsal Kitabı
Okuyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz
Psikanalize Giriş Dersleri
Okumak İstiyor İşlemler için giriş yapınız veya kayıt olunuz